Autorizační školení IBDN Belden a PSC - Panduit Structured Cabling se zaměřením na nejmodernější technologie v následujících oblastech:

- systém rychlé instalace kabelových svazků QUICK NETTM
- Industrial EtherNet a ProfiNet Cabling - topologie, systémy, aktivní prvky, protokoly atd.
- základní informace o řešení NISS (bezpečnost) a MCN (spolehlivost)
- univerzální multimediální strukturované kabeláže a zónové kabeláže
- HS a HD technologie kabeláží
- nové technologie konektivity pro aplikace audio/video v multimediálních kabelážích
- nové technologie konektivity v FO kabelážích
BONUS - problematika kybernetické bezpečnosti a zákon o kybernetické bezpečnosti


Ve spolupráci s FP VUT v Brně pořádáme následující kurz


Univerzální komunikační infrastruktura - UKI

Tématické okruhy kurzu

 1. Základní pojmy a definice
 2. Přenosová media - metalické kabely - princip přenosu, přenosové parametry
 3. Prvky metalické konektivity
 4. Přenosová media - optické kabely - princip přenosu, přenosové parametry
 5. Prvky FO konektivity
 6. Přepojovací panely a uživatelské rozhraní
 7. Datové rozvaděče
 8. Linky a kanály, trasy kabeláže, značení kabeláže
 9. Projektování infrastruktury komunikačních systémů
 10. Infrastruktura komunikačních systémů pro průmyslové systémy, aplikace
 11. Infrastruktura komunikačních systémů pro audio vizuální aplikace

Kurz je zaměřen na seznámení s pojmy a získání základních znalostí především v oblasti fyzické vrstvy referenčního ISO/OSI modelu.

Posluchači si osvojí znalosti z typů přenosových médií, prvků konektivity, datových rozvaděčů včetně návrhu projektu infrastruktury komunikačních systémů. Získají i základní znalosti z oblasti průmyslové kabeláže a řešení pro audio vizuální aplikace.

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
UKI - process manager


Kritická komunikační infrastruktura - KKI

Tématické okruhy kurzu

 1. Kritické aplikace (CA) a kritická infrastruktura (CI), vazby na ostatní aplikace
 2. Komunikační systémy pro kritické aplikace - základní problematika, rozdíly v principech řešení komerčních (administrativních, logistických atd.) komunikačních systémů a systémů pro kritické aplikace a průmysl
 3. Základní a rozšířené požadavky na CA, požadavky do speciálních prostředí, řešení třídy MCN (Mission Critical Network) - vazba na CA, NISS - Network Infrastructure Security Solution - vazba na CA
 4. Topologie a redundance v systémech pro CA
 5. Protokoly a časování systémů CA
 6. Systémy managementu pro řízení CA
 7. ProfiNet IO a Industrial Ethernet/IP, EDS a GDSML konfigurační soubory, práce v reálném čase
 8. Speciální materiály pasivní vrstvy pro CI
 9. Speciální aktivní prvky pro řízení CA
 10. Výpočty potřebných přenosových parametrů pro systémy řízení CA
 11. Požadavky na spolehlivost, bezpečnost a rychlost, topologie, redundantní (záložní) trasy, výpočet kapacit páteřních vedení, postup návrhu. Systémový návrh řešení - topologie, aktivní prvky komunikační protokoly, zabezpečení atd.
 12. Metody srovnání systémů prořízení CA, způsob zapracování výsledku hodnocení do zadání výběrových řízení

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou kritických aplikací, jejich analýzou, analýzou rizik kritických aplikací, metodikou řešení návrhu infrastruktury pro kritické aplikace a získání praktických dovedností s jejich návrhem.

Posluchači získají znalosti o celkových principech řešení kritických aplikací, o metodách a přístupu k jejich řešení a jejich využití při návrhu kritických aplikací v podniku včetně praktických dovedností při jejich realizaci.

Kurz předpokládá vstupní znalosti v rozsahu kurzu Univerzální komunikační infrastruktura.

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
KKI - process manager


Integrovaná komunikační infrastruktura - IKI

Tématické okruhy kurzu

 1. Postupy plánování integrované podnikové infrastruktury (IKI), vstupní analýzy, algoritmy, technologicko-technické prostředky.
 2. Projekt IKI – související normy, technické vyhlášky a zákony
 3. Projekt IKI – cíl projektu, vstupní požadavky investora, jejich analýza, definice pojmů, změnové postupy
 4. Projekt IKI – analýza a systémový návrh, model řešení IKI
 5. Projekt IKI – blokové schéma IKI, propojení jednotlivých prvků, počty kanálů a portů, šířky pásma, požadavky na přenosové technologie
 6. Projekt IKI – volba řešení a její zdůvodnění, návrh řešení
 7. Řešení horizontální i páteřní sekce a centrálních uzlů IKI, řešení klíčových uzlů
 8. Specifikace designu a materiálů subsystémů IKI (uzly, linky, kanály AP atd.)
 9. Rozpočty, koordinace s jinými subsystémy a profesemi
 10. Harmonogramy řešení, technické zprávy

Kurz je zaměřen na problematiku integrované komunikační infrastruktury, analýzu požadavků na tuto infrastrukturu, jejich definicí, metody řešení návrhů infrastruktury i získání praktických dovedností s jejich návrhem.

Posluchači získají celkové znalosti o principech řešení integrované komunikační infrastruktury, o metodách a přístupu k jejich řešení a využití při návrhu integrované komunikační infrastruktury v podniku včetně praktických dovedností při jejich realizaci. Rovněž získají praktické dovednosti se zpracováním dokumentace pro zadávání zakázek a vyhodnocením nabídek.

Kurz předpokládá vstupní znalosti v rozsahu kurzu Univerzální komunikační infrastruktura a kurzu Kritická komunikační infrastruktura.

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
IKI - process manager


Information Security Management Systém (ISMS) a kybernetické bezpečnosti


I. Informační bezpečnost v praxi

Tématické okruhy kurzu

1. Informační bezpečnost a ISMS

- Základní pojmy informační bezpečnosti
- Normy
- Princip ISMS
2. Normy ISMS a změna normy ČSN ISO/IEC 27001:2014
- Rodina norem řady 27 k
- Důsledky změny struktury základních norem ISMS
3. Oborová informační bezpečnost
- ISVS, zdravotnictví a akademické prostředí
- ISP, energetika a průmyslové prostředí
- Případové studie
4. Ochrana dat a zranitelnost Internetu
- NAC, IDS, IPS
- SIEM, DLP
- Kryptování
5. Síťová bezpečnost
- Norma ISO/IEC 27033
- NISS – Network Infrastructure Security Solution
- Bezpečnost WiFi
- Případové studie
6. Bezpečná infrastruktura
- Princip budování bezpečné infrastruktury
- Technologické řešení
- Případové studie
7. Kybernetický zákon
- Kybernetický prostor a kyberterorismus
- Kybernetický zákon a kritická infrastruktura
- Právní prostředí

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
ISMS specialista

II. Informační bezpečnost a TOP management

Kurz je zaměřen na problematiku ISMS z pohledu TOP managementu organizace, strategie, pravomocí a zákonných povinností TOP managementu.

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
ISMS manager


Investiční management ICT – IM ICT

Kurz je určen především vedoucím pracovníkům ICT oddělení, pracovníkům investičních oddělení a vrcholovému managementu organizací. Možnost absolvování tohoto kurzu je přínosem nejen pro uvedené pracovníky, ale všechny, kteří se problematikou ICT zabývají.

Zaměření kurzu je na problematiku investice do ICT dle požadavků ISMS, aneb jak se nenechat napálit (jak zpracovat zadávací dokumentaci a vyhodnotit výběrové řízení, aby investor dostal opravdu to, co potřebuje a nevyhazoval peníze).

Posluchači si osvojí znalosti následujících okruhů:
Metody a formy specifikace požadavků na zpracování zadání pro projekt ICT
Metody a formy specifikace požadavků na zpracování projektu ICT
Aplikace požadavků ISMS do projektu ICT
Metody a formy vyhodnocení správnosti projektu ICT
Metody a formy zpracování TD zadání pro výběrové řízení na dodávku ICT
Postupy vyhodnocení nabídek výběrového řízení na dodávku ICT
Zpracování zadání TD pro výběrové řízení na dodávku ICT
Vyhodnocení nabídky výběrového řízení na dodávku ICT
Proč nemá být stavební firma generálním dodavatelem

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
IM ICT - investment manager ICT